MIŠKO KIRTIMŲ RŪŠYS

Yra dvi miškų grupės: saugotini miškai ir ūkiniai miškai.

Ūkiniai miškai yra specialiai sodinami ir veisiami medienai išgauti, todėl tam, kad jie duotų maksimalią naudą žmogui ir aplinkai, juos reikia tinkamai prižiūrėti: retinti, valyti, gydyti, kirsti ir atsodinti. Tik tinkamai prižiūrimas, laiku ir pagal visas rekomendacijas tvarkomas miškas duoda didžiausią grąžą jo savininkams.

 

Yra dvi pagrindinės kirtimų rūšys:

■ ugdymo;

■ pagrindiniai kirtimai.

 

Kuo skiriasi šios kirtimų rūšys?

Ugdymo kirtimai – esminis šio tipo kirtimų tikslas yra pagerinti medyno kokybę ir produktyvumą.

Ugdymo kirtimai reikalingi norint suformuoti (sukurti):

 

reikiamą medelyno tankumą;

norimą populiaciją- miško sudėtį;

reikiamą ekosistemą, aplinką saugotiniems augalams ir gyvūnams;

gerinamos rekreacinės miško savybės;

didinamas medelyno atsparumas vėjavartoms ir vėjalaužoms.

Minkštųjų lapuočių (beržų, juodalksnių, drebulių, baltalksnių, liepų) ugdymo kirtimai leidžiami iki pat brandos amžiaus.

 

Ugdymo kirtimai negalimi:

kietųjų lapuočių (ąžuolų, uosių), likus 20 metų iki brandos;

spygliuočių (eglių ir pušų), likus 10 metų iki brandos.

 

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad tik tinkamu metu ir tinkamai atlikus šiuos kirtimus, galima smarkiai pagerinti kiekybinius bei kokybinius medienos rodiklius konkrečioje vietovėje.

 

Ugdymo kirtimai pagal ūkinius tikslus ir medyno amžių skirstomi į tris kategorijas:

jaunuolynų ugdymo;

retinimo ir einamuosius kirtimus.

 

Kuo skiriasi šie ugdymo kirtimai ir kada jie atliekami?

 

Jaunuolynų ugdymas - šių kirtimų tikslas suformuoti norimą tankumą ir rūšinę sudėtį.

Šių kirtimų metu yra pašalinami nereikalingi medžiai, krūmai ir kita augmenija, kuri gali pakenkti ar užgožti tikslinę grupę (auginamą medelyno sudėtį), o jeigu esamoje teritorijoje pasodinta medžių rūšis auga per tankiai – šių kirtimų metu formuojamas reikiamas medelyno tankumas.

 

ATLIEKAMAS:

– minkštųjų lapuočių medynuose nuo 6 metų;

– kietųjų lapuočių ir spygliuočių medynuose nuo 8 metų.

Pastaba. Jaunuolynų ugdymo kirtimai atliekami iki medelyno 20 metų amžiaus.

 

REZULTATAS

Šiuo kirtimu suformuojama reikiama ekosistema (sudėtis), pasirinkta medienos rūšis auga greičiau, sveikiau. Atlikus šiuos kirtimus medelynas tampa stipresnis, švaresnis, kokybiškesnis.

 

Pastaba. Šis kirtimo būdas reikalauja finansinių išlaidų ir konkrečiu laiko momentu savininkui finansinės naudos NEATNEŠA, tačiau šie kirtimai yra būtini norint turėti geresnę grąžą iš auginamo medelyno ateityje.

 

Retinimas ir einamieji kirtimai –  šių kirtimų poreikis apskaičiuojamas pagal kokybinius ir kiekybinius medelyno parametrus ir jis nėra visuomet reikalingas.Kas yra vertinama skaičiuojant: vietovė, medelyno skalsumas, vidutinis medžio skersmens ir aukščio santykis.

 

ATLIEKAMAS: kai medynui yra 20 + metų.

 

Pastaba. Šis kirtimo būdas dažniausiai padengia atliekamų darbų sąnaudas, todėl miško savininkui gali duoti ir finansinės grąžos.

Ūkinis miškas – kai sąmoningai žmogaus užveistas, puoselėtas, formuotas, prižiūrėtas bei užaugintas miškas pasiekia brandos amžių, turėtų būti atliktas PAGRINDINIS kirtimas, siekiant medieną panaudoti pagal poreikius, o žemę atlaisvinti ir paruošti kitam miškui sodinti.

 

Pagrindiniai miško kirtimai atliekami siekiant parduoti užaugintą (priaugusią) medieną ir gauti finansinę naudą iš miško ar medienos pardavimo.

 

Pagrindiniai miško kirtimai yra trijų kategorijų:

atrankinis,

atvejinis,

plynas.

 

Atrankinis kirtimas – dažniausiai naudojamas norint pamažu (neskubant) iškirsti mišką ir gauti tolygias pajamas iš kertamos medienos bei sutaupyti lėšų jam atsodinti.

 

Atrankinių kirtimų yra 2 būdai:

laisvieji – medžiai medyne kertami tolygiai;

grupiniai – iškertamos medžių grupės, kurios yra mažesnės kaip 0,1 ha.

 

Kertami miško plotai gali būti didinami:

a) ne anksčiau kaip praėjus 5 metams po kirtimo;

b) kai iškirstas miško plotas yra atkurtas pagal miško atkūrimo ir įveisimo taisykles.

 

PASTABOS:

– atrankinių kirtimų metu vienu metu maksimalus galimas iškertamos medienos kiekis negali viršyti 30 % bendro miško (medelyno) tūrio Jūsų sklype ir likutinis miško skalsumas negali būti mažesnis kaip 0,5;

– tam tikrais atvejais gali būti taikomas ir pusamžiams medynams.

 

FINANSINĖ NAUDA

Šis kirtimo būdas duoda mažiausią galimą momentinę finansinę naudą (pajamas), palyginti su plynu ar atvejiniu kirtimo būdu, nes miškas yra kertamas pamažu, mažais plotais, tačiau norintiems tolygių ir, tikėtina, didesnių bendrųjų pajamų iš konkretaus miško ploto šis kirtimo būdas duoda didžiausią finansinę naudą dėl papildomo medienos prieaugio, atsirandančio tarp kirtimų dėl miško atsodinimo ar natūralaus atsikūrimo (prieaugio).

Mokamas 15 % (penkiolika procentų) Gyventojų pajamų mokestis ir 5 % mokestis bendrosioms miškų ūkio reikmėms.

GPM už gautas pajamas už iškirstą medieną.

 

Atvejinis kirtimo būdas naudojamas norint gauti daugiau pajamų iš kertamos medienos, medienos prieaugį ir nemokėti už miško atsodinimą.

Šis miško kirtimo būdas naudojamas mišką kertant pamažu, panašiai kaip ir atrankinio kirtimo atveju. Miškas kertamas keliais etapais ir dažniausiai visiškai iškertamas per 10–20 metų laikotarpį, taip miškui sudaroma natūrali galimybė ataugti iš pomiškio arba ir likusio medelyno (miško).

 

PASTABOS:

naudojant šį kirtimo būdą miško atsodinti NERIKIA – sutaupoma lėšų;

miškas atauga pamažu iš esamo miško likučio arba pomiškio;

brandus miškas iškertamas per kelis kartus;

visas miškas iškertamas per ilgą 10–20 metų laikotarpį;

gaunamas medelyno prieaugis sudaro iki 25 %.

 

FINANSINĖ NAUDA:

Kertant mišką atvejiniu kirtimu – gaunama:

a) bendra finansinė nauda didesnė net iki 25 %, palyginti su plynų kirtimų atveju;

b) sutaupoma lėšų miškui atsodinti;

c) atsiranda natūralus medienos prieaugis;

d) miškas iškertamas per 3 ir daugiau etapų, priklausomai nuo jo ploto;

e) gaunamos 3 ir daugiau nemažos finansinės pajamos už iškirstą medieną;

f) mokama GPM už gautas pajamas už iškirstą medieną.

PELNINGIAUSIAS MIŠKO KIRTIMO BŪDAS – PLYNAS KIRTIMAS

Šiuo kirtimu yra leidžiama iškirsti visą brandų medelyną vienu metu. Todėl plyni kirtimai yra mėgstami tiek miškininkų, tiek privačių miško savininkų, nes tai duoda pačią didžiausią galima finansinę naudą konkrečiame miško valdos plote.

 

Plyni kirtimai galimi, jeigu Jūsų miškas yra BRANDUS ir jo plotas yra:

A) nuo 0,01 ha iki 3 ha: tokiu atveju visas miško plotas gali būti nukertamas per vieną kartą;

B) didesnis kaip 3 ha, bet mažesnis kaip 6 ha: tokiu atveju bus kertama dviem etapais:

- pirmu etapu – 3 ha;

- antru etapu – likusi ploto dalis.

C) didesnis kaip 6 ha: plyni miško kirtimai skaidomi į 2 ar daugiau etapų priklausomai nuo valdos ploto.

 

PASTABOS. Vienu plynu kritimu galima nukirsti ne daugiau kaip:

pusę brandaus miško ploto;

IV grupės miškuose 8 ha ploto;

III grupės miškuose 5 ha ploto.

 

Taip pat yra papildomų aplinkosaugos ir gamtosaugos reikalavimų, kurie papildo esamas taisykles, tokių kaip:

■ biržės plotis;

■ biržės ilgis;

■ kertinės buveinės;

■ šliejimas;

■ ir kiti...

 

FINANSINĖ NAUDA:

– taikant PLYNO KIRTIMO atvejį miško savininkui suteikiama didžiausia momentinė FINANSINĖ nauda;

– reikia skirti lėšų miškui atsodinti;

– taikomas GPM mokestis už iškirstą medieną.

Turite mišką ir norite sužinoti, ar reikalingi kokie nors kirtimai? Susisiekite su mumis jau dabar ir mes atsakysime į jūsų klausimus.

Būtina užpildyti

Būtina užpildyti

Forma pateikiama...

Serverio klaida.

Forma gauta.

Būtina užpildyti

Būtina užpildyti

KONTAKTAI

Vadovas

Jurgita Česnavičiūtė

 

Tel: +370 640 39920

E-mail: info@dzukugirios.lt

dzukugirios@gmail.com

 

Žvėrynas,Vytauto g. 25-26

Vilnius

 

Copyright © 2007. DZŪKŲ GIRIOS All Rights Reserved.